Pozvánka na členskou schůzi

16.08.2021


P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Zemědělského družstva Budíškovice, která se koná

v pátek dne 3. září 2021 v 19.oo hod. v kulturním domě v Budíškovicích.

     Člen družstva může zmocnit písemnou plnou mocí jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupoval. Při nižší než 50-ti % účasti by bylo nutné svolat novou schůzi. Z tohoto důvodu je třeba, aby každý člen, který se schůze nezúčastní, využil odevzdáním plné moci možnosti svého zastupování.

PROGRAM:

1. Zahájení - večeře

2. Volba sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu

3. Zprávy úseků družstva za rok 2020 se záměry roku 2021

4. Předání upomínkových předmětů důchodcům

5. Zpráva kontrolní komise

6. Diskuse

7. Usnesení a závěr

Po skončení bude podávána káva a zákusky


S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v sídle Zemědělského družstva Budíškovice.


                                                                                             PŘEDSTAVENSTVO

                                                                                 Zemědělského družstva Budíškovice

Pozvánky s programem členské schůze a formulářem plné moci budou předány nebo odeslány poštou všem členům družstva.


Dle platných pandemických opatření, týkajících se zasedání orgánů právnických osob je 

Zemědělské družstvo Budíškovice,

jako organizátor členské schůze, odpovědné za to, že všichni účastníci (členové, zaměstnanci) členské schůze, splňují podmínky dle bodu I/16 mimořádných proti pandemických opatření.

Organizátor akce proto bude před vpuštěním na členskou schůzi kontrolovat u každého účastníka následující splnění podmínky pro možnou účast na členské schůzi:

- Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží certifikátem, že od dokončení očkování uplynulo                     více než 14 dní

- PCR test ne starší než 7 dní

- POC test ne starší než 72 hodin (druh antigenních testů, které provádí zdravotník, nejde o samotest)

- Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID-19 před méně než 180 dny (od 1. pozitivního POC či PCR testu)

V případě, že účastník není očkován nebo testován dle výše uvedených bodů, bude mu organizátorem akce umožněno otestování na místě antigenním  testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  a povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Tyto POC jednoduché neinvazivní testy poskytne organizátor členské schůze bezplatně.