Pozvánka na členskou schůzi

07.06.2022


P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Zemědělského družstva Budíškovice, která se koná

v pátek dne 24. června 2022 v 19.oo hod. v kulturním domě v Horní Slatině.

     Člen družstva může zmocnit písemnou plnou mocí jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupoval. Při nižší než 50-ti % účasti by bylo nutné svolat novou schůzi. Z tohoto důvodu je třeba, aby každý člen, který se schůze nezúčastní, využil odevzdáním plné moci možnosti svého zastupování.

PROGRAM:

1. Zahájení - večeře

2. Volba volební komise, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu

3. Změna čl. 2odst. 4 a čl. 20 odst. 1 Stanov družstva

4. Volba členů představenstva a kontrolní komise zemědělského družstva

5. Zprávy úseků družstva za rok 2021 se záměry roku 2022

6. Předání upomínkových předmětů důchodcům

7. Zpráva kontrolní komise

8. Vyhlášení výsledků voleb členů představenstva a kontrolní komise

9. Diskuse

10. Usnesení a závěr


Po skončení bude podávána káva a zákusky


S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v sídle Zemědělského družstva Budíškovice.


                                                                                             PŘEDSTAVENSTVO

                                                                                 Zemědělského družstva Budíškovice

Pozvánky s programem členské schůze a formulářem plné moci budou předány nebo odeslány poštou všem členům družstva.


Změny stanov družstva

Čl. 2  Předmět podnikání

Ruší se odst. 4.   Zámečnictví, nástrojářství

Čl. 20  Představenstvo družstva

1.  Představenstvo družstva má 9 členů a 3 náhradníky.

Nahrazuje se:

1. Představenstvo družstva má 7 členů a 3 náhradníky.