Pozvánka na členskou schůzi

01.06.2024


P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Zemědělského družstva Budíškovice, která se koná

v pátek dne 21. června 2024 v 19.oo hod. v kulturním domě v Horní Slatině.


     Člen družstva může zmocnit písemnou plnou mocí jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupoval. Při nižší než 50-ti % účasti by bylo nutné svolat novou schůzi. Z tohoto důvodu je třeba, aby každý člen, který se schůze nezúčastní, využil odevzdáním plné moci možnosti svého zastupování.

PROGRAM:

1. Zahájení - večeře

2. Volba volební komise, sčitatelů hlasů a ověřovatelů zápisu

3. Volba 2 členů představenstva zemědělského družstva

4. Zprávy úseků družstva za rok 2023 se záměry roku 2024

5. Vyhlášení výsledků volby členů představenstva

6. Volba předsedy a místopředsedy představenstva zemědělského družstva

7. Zpráva kontrolní komise 

8. Předání upomínkových předmětů důchodcům 

9. Vyhlášení výsledků volby předsedy a místopředsedy představenstva družstva

10. Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva 

11. Schválení auditorské firmy pro provedení auditu 

12. Diskuse

13. Usnesení a závěr


Po skončení bude podávána káva a zákusky


S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se mohou členové seznámit v sídle Zemědělského družstva Budíškovice.


                                                                                             PŘEDSTAVENSTVO

                                                                                 Zemědělského družstva Budíškovice

Pozvánky s programem členské schůze a formulářem plné moci budou předány nebo odeslány poštou všem členům družstva.